חיפוש באתר

טפסים

סטריטבול קט-סל א' כיתה ו'

בחר כיתה:
אישור רפואי

התקנון

תקנון סטריטבול אופקים
א. נהלי רישום לתחרות ואופן ההשתתפות:
1 .המשחקים יהיו בהתאם לחוקת הכדורסל של FIBA למעט השינויים הרשומים בתקנון זה. 2 .קבוצה חייבת לרשום מינימום 3 שחקנים מקסימום 4 שחקנים.
3 .בזמן הרישום יש להציג תעודת זהות והצהרת בריאות חתומה. )מתחת לגיל 16 ,יש להציג ספח תעודת זהות של אחד ההורים בו מופיע שם המשתתף ותאריך הלידה שלו, ואישור השתתפות חתום על ידי אחד ההורים(.
4 .קפטן הקבוצה משמש כנציג הקבוצה, ורק הוא יכול לייצג את קבוצתו במקרים של ערעור או חוסר הסכמה.
5 .במידה ויהיה ערעור על גילאי שחקנים, יחויבו אותם שחקנים להציג תעודת זהות )מתחת לגיל 16 ,יש להציג ספח תעודת זהות של אחד ההורים בו מופיע שם המשתתף ותאריך הלידה שלו(.
6 .לא תותר מעורבות הורים בכל סוגיה שהיא, בנוסף חל איסור מוחלט להימצאות הורים וילדים ברחבי המגרש. קבוצה שהורי השחקנים יפריעו לשופט ולמהלך התקין של המשחק תודח מהתחרות.
7 .הקבוצות חייבות להתייצב במגרש בזמן שנקבע למשחקיהן, קבוצה שתאחר מעבר ל-5 דקות תספוג הפסד טכני .לוועדה המארגנת יש הזכות להפעיל שיקול דעת.
8 .בקטגוריית הבוגרים לא ירשמו מעל לשחקן מקצועני פעיל אחד )שחקני ליגה לאומית, ליגת העל וקולג'(, גם אם מדובר בשחקן שרק פתח את העונה ומסיבה זו או אחרת לא סיים אותה. כלל זה אינו חל בקטגוריית הבוגרות.
9 .ביטולים :עד המועד האחרון להרשמה יום חמישי 22/7/7 בשעה 00:12( בצהריים( יהיה החזר מלא של התשלום. לאחר מועד זה לא יהיה החזר כספי.
10 .קבוצה רשאית להחליף או להוסיף שחקן, עד מקסימום 4 שחקנים לקבוצה, בתנאי שלא שיחק כלל בטורניר זה ובגיל המתאים.
11 .קבוצה שלא תוכל לפתוח את משחקיה מפאת חוסר שחקנים, כל תוצאותיה בשלב הספציפי מבוטלות.
ב. תנאי השתתפות:
1 .חובה לחתום על טופס הצהרת בריאות ברישום.
2 .משתתפים מתחת לגיל 18 ,חייבים להחתים את אחד ההורים בדבר כשירות השתתפות על גבי טופס הרישום.
ג. חוקת המשחק:
∙ World FIBAחוקי המשחק - פיב"א x33
∙ סעיף 1 -מגרש/כדור
המשחק ישוחק בחצי מגרש כדורסל על סל אחד.
למגרש יהיו מידות רגילות של מגרש כדורסל כולל קו זריקות העונשין )80.5 מטר(, קו הקשת של שלוש הנקודות )75.6 מטר( וחצי העיגול מתחת לטבעת הסל )חצי העיגול בו לא ניתן עבירת תוקף( .
הוועדה המארגנת לא תספק כדור משחק. על הקבוצות להשתמש בכדורים אישיים.
∙ סעיף 2 -קבוצות.
כל קבוצה תמנה 3 או 4 שחקנים. שלושה )3 )שחקנים במגרש ושחקן מחליף אחד )1 )אם יש כזה.
∙ סעיף 3 -שופטי המשחק.
שופטי המשחק ימנו שופט אחד ושני שופטי מזכירות, שופט זמן ושופט טופס משחק. הערה: מארגני התחרות יכולים להחליט למנות שני שופטי משחק.
∙ סעיף 4 -תחילת המשחק.
-1.4שתי הקבוצות תקיימנה חימום בו זמנית לפני המשחק.
-2.4ע"י הטלת מטבע ייקבע איזו קבוצה תקבל את השליטה הראשונה הקבוצה שתזכה בהטלת המטבע תוכל לבחור באם לקבל את השליטה בתחילת המשחק או בתחילת הארכה אפשרית.
-3.4המשחק חייב להתחיל עם שלושה )3 )שחקנים על המגרש )לכל קבוצה(. סעיף 5 -ניקוד
-1.5כל זריקה בתוך קשת ה-3 תזכה בנקודה אחת.(1(
-2.5כל זריקה מחוץ לקשת ה-3 תזכה בשתי נקודות.(2(
-3.5כל זריקה חופשית)קליעת עונשין( מוצלחת תזכה בנקודה אחת.(1(
∙ סעיף 6 -זמן משחק/מנצח המשחק.
-1.6זמן המשחק הרגיל יהיה כדלקמן:
תקופה של 10 דקות זמן משחק. * השעון ייעצר במשך מצבים של "כדור מת" ובזריקות עונשין.
-2.6בכל מקרה הקבוצה הראשונה שקולעת 21 נקודות או יותר תנצח במשחק אם הדבר קורה לפני תום המשחק. חוק זה מתייחס רק לזמן משחק רגיל )לא בהארכה אפשרית(. -3.6אם התוצאה היא שיווין בתום זמן המשחק, תקופת זמן נוסף תשוחק. תהייה הפסקה של דקה )1 )אחת לפני תחילת הארכה. הקבוצה הראשונה שתקלע שתי )2 )נקודות בהארכה תנצח במשחק.
-4.6קבוצה תפסיד במשחק הפסד טכני אם במועד שנקבע לתחילת המשחק הקבוצה אינה נוכחת במגרש עם שלושה )3 )שחקנים שמוכנים לשחק.
∙ סעיף 7 -עבירות/זריקות עונשין/עונשים
-1.7קבוצה נמצאת במצב של "עבירות קבוצתיות" כאשר ביצעה שש )6 )עבירות. -2.7החל מהעבירה הקבוצתית ה – 7 ועד בכלל העונש יהיה 2 זריקות עונשין. -3.7עבירות במהלך זריקה לסל בתוך הקשת מזכות בזריקת עונשין אחת.(1(
-4.7עבירות במהלך זריקה לסל מחוץ לקשת מזכות בשתי )2 )זריקות עונשין. -5.7עבירות במהלך זריקה לסל שהובילו לקליעת שדה מוצלחת, הסל ייחשב ותוענק בנוסף זריקת עונשין אחת.(1(
– 6.7העונש על עבירה טכנית יהיה זריקת עונשין 1 + שליטה בכדור.
– 7.7העונש על עבירה בלתי ספורטיבית יהיה 2 זריקות עונשין + שליטה.
∙ סעיף 8 -התחמקות
-1.8התחמקות או פיגור מלשחק באופן פעיל ע"י הימנעות מניסיון קליעה לסל תהווה הפרה. -2.8אם יש במגרש "שעון זריקות" קבוצה חייבת לנסות לזרוק לסל תוך 12 שניות. השעון יופעל כאשר הכדור נמצא בידיים של שחקני ההתקפה )בהתאם להחלפת הכדור עם שחקן ההגנה, או אחרי קליעה מוצלחת מהשדה מתחת לסל(.
הערה :אם במגרש אין "שעון זריקות" וקבוצה אינה מנסה מספיק לתקוף את הסל, השופט ייתן להם אזהרה ע"י ספירה של חמש )5 )שניות אחרונות.
∙ סעיף 9 -איך הכדור משוחק
-1.9לאחר כל קליעה מוצלחת מהשדה או לאחר זריקת עונשין מוצלחת. שחקן מקבוצה שאינה קולעת, יחדש את המשחק ע"י כדרור או מסירת הכדור מתוך המגרש אחרי שקיבל מסירה טכנית )צ'ק( ע"י שחקן מהקבוצה המגינה .
-2.9לאחר כל זריקה לא מוצלחת או זריקת עונשין אחרונה לא מוצלחת.
אם קבוצת ההתקפה לוקחת כדור חוזר מהסל היא יכולה להמשיך לנסות לקלוע לסל בלי להחזיר את הכדור מחוץ לקשת.
אם קבוצת ההגנה לוקחת כדור חוזר מהסל היא חייבת להחזיר את הכדור מאחורי הקשת )ע"י מסירה או כדרור(.
-3.9לאחר חטיפה, איבוד כדור וכו': אם הנ"ל קורה בתוך הקשת חובה למסור/לכדרר את הכדור למקום במגרש מאחורי הקשת.
-4.9העברת הכדור לחזקת כל אחת מהקבוצות בעקבות כל מצב של "כדור מת", כולל קליעה מוצלחת, תחל כשהכדור יועבר )בין שחקן של הקבוצה המגינה לשחקן של הקבוצה התוקפת( ע"י מסירה טכנית )צ'ק( מאחורי הקשת בחלק העליון של המגרש.
-5.9שחקן נחשב שהינו "מאחורי הקשת" כאשר אף אחת מרגליו אינן בתוך הקשת ואף לא דורכות על הקשת.
-6.9במצב של כדור ביניים קבוצת ההגנה תזכה בכדור.
הערה: עם קבלת הצ'ק משחקן הגנה לא ניתן לזרוק את הכדור לסל )סל לא יחשב(, על השחקן לבצע פעול הנוספת )הקפצה או מסירה(.
∙ סעיף 10 -חילוף
החילוף יותר לכל קבוצה כאשר הכדור יהיה "כדור מת" ואך ורק מחוץ לקו 3 הנקודות.
∙ סעיף 11 -פסקי זמן
לכל קבוצה מוענק פסק זמן אחד של 30 שניות. שחקן יכול לבקש פסק זמן במצב של "כדור מת."
ד. שיטת המשחקים:
1 .הקבוצות הנרשמות יחולקו בסיבוב המוקדם לבתים של 3 - 5 קבוצות )בהתאם למספר הקבוצות המשתתפות בכל קטגוריה(. בכל מקרה לכל קבוצה מובטח להשתתף לפחות בשני משחקים.
2 .במקרה של שוויון נקודות בין 2 קבוצות או יותר יקבע המיקום הסופי על פי המנצחת בין הקבוצות, במקרה של שוויון נקודות וניצחונות בין 2 קבוצות או יותר יקבע הדירוג על פי הסדר הבא:
א. על פי הפרש הסלים הטוב ביותר ביניהם.
ב. על פי סך סלי הזכות הגבוהים ביותר מכל המשחקים.
ג. על פי סך סלי החובה הנמוכים ביותר מכל המשחקים.
*בכל קבוצה מותר לרשום חריג גיל אחד בלבד.
*בכל הקטגוריות חודש דצמבר אינו נחשב חריג. •התקנון בלשון זכר אך פונה לכול ונכון לכול.


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות