חיפוש באתר

טפסים

טופס הרשמה לחוג והצהרת בריאות לקטין

מין
הצהרת בריאות (לחתימה על ידי הורי הילד/ה)
.1 א. הננו מצהירים כי לבני/בתי אין מגבלות רפואיות ולמיטב ידיעתי מצב בריאות הילד/ה בעת חתימת הצהרה זו תקין לחלוטין והוא/היא מסוגל/ת לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות.
סמן את הסעיף נכון עבור הילד/ה א' או ב'
2. הילד/ה קבל/ה לא קבל/ה (סמן את הנכון) תרופה/תרופות באופן קבוע אם מקבל/ת
3. א. הילד/ה אינו נמצא/ת בעת מתן הצהרה זו בטיפול רפואי
4. להשתתפות בפעילות ספורט תחרותית שהינה מאוגדת תחת איגוד מוכר (כגון איגוד האופניים, איגוד הכדורסל וכו'), הילד/ה חייב/ת להיבדק בדיקה ארגומטרית על פי חוק הספורט, חובה לצרף אישור רפואי בנוסף לחתימת ההורים על טופס זה.
הנני מתחייב/ת לדווח
ככל שיחול שינוי. במצב הבריאותי של בני/בתי
ולראיה באנו על החתום
חתמו כאן

התקנון

תקנון רישום לחוגים, נהלים והנחיות

שנה"ל תשפ"ג

 

הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום ואופני התשלום, כמפורט:

 

נוהלי רישום

א. שנת הפעילות במתנ"ס אופקים תחל בתאריך 1.9.22.

ב. הרישום והתשלום לחוגים ולפעילויות יתבצעו במזכירות המתנ"ס, רח' השקד 6, בשלוחותיו או באתר האינטרנט.

ג. כל משתתף חדש זכאי לשיעור ניסיון חינם.

ד. ניתן לפרוס את התשלומים עבור החוגים עד ל-10 תשלומים שווים ובלבד שיסתיימו לפני תום שנת הפעילות (30.06.2023). התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, שיקים ו/או מזומן. במקרה של אי-כיבוד שיק – הלקוח יחויב בעמלת החזר.

ה. בחישוב המחיר נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות. המחיר השנתי נקבע על בסיס מספר מפגשים.

ו. פתיחה של כל חוג וקיומו מותנה במספר מינימלי של נרשמים המשתנה מחוג לחוג.

ז. אם יצטמצם מספר המשתתפים בחוג במהלך השנה מתחת למספר המינימלי, תעמוד הזכות למתנ"ס אופקים לאחד או לסגור חוגים. חוג שהופסק על ידי המתנ"ס יזכה את משתתפו בהחזר כספי על החלק שבוטל.

ח. תושבים החייבים כספים למתנ"ס לא יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה או להשתתף בפעילויות אלא אם יסדירו את חובם.

ט. בחתימה על תקנון הרישום מצהיר הנרשם, כי אין מגבלה בריאותית המשפיעה על השתתפותו בחוג/פעילות.

 

הנחות

א. רישום ילד שני או רישום לחוג שני מקנה 5% הנחה, ילד שלישי 10% הנחה (ההנחה תינתן על החוג הזול מבניהם). אם יבוטל אחד החוגים ההנחה תבוטל. 

ב. בקשת הנחה חריגה:

1. ניתן להגיש בקשה להנחה חריגה לוועדת ההנחות של המתנ"ס. הגשת הבקשה תיעשה ע"ג טופס ייעודי בצירוף מסמכים נדרשים, ותידון בוועדת ההנחות.

2. הנחה המקסימלית שתינתן היא בגובה 50% מהמחיר המלא.

3. בעת ההרשמה, על מגיש הטופס לשלם מראש עבור שלושה חודשים מלאים וכן דמי רישום. בנוסף יש להפקיד צ'ק פיקדון על יתרת הסכום המלא. 

4. אם לא יוגש טופס ההנחה או לחילופין לא תאושר הנחה – יופקד שיק הביטחון.

5. מועדי ועדת הנחות: שבוע אחרון בחודש ספטמבר, שבוע אחרון בחודש אוקטובר ושבוע אחרון בחודש נובמבר.

ג. אין כפל הנחות. בכל מקרה של אי-בהירות ומידע בלתי מספק – ניתן לפנות למזכירות המתנ"ס.

 

ביטול רישום והפסקת הפעילות

א. בביטול עד סוף חודש נובמבר יחויב הלקוח עבור התקופה שבה השתתף בחוג, כולל החודש שבו הודיע על ביטול החוג.

ב. בביטול החל מחודש דצמבר ועד חודש מרץ יחויב הלקוח עבור התקופה שבה השתתף בחוג, כולל החודש שבו הודיע על ביטול החוג וחודש נוסף. ( ניתן לבטל את חוג עד ל30 לחודש מרץ)

ג. הודעה על ביטול תתבצע במזכירות על ידי חתימה על טופס ביטול בלבד (לא ניתן לבטל חוג טלפונית או על ידי הודעה למדריך).

ד. הפסקת הפעילות באופן זמני כתוצאה ממצב חירום (לרבות קורונה): הפסקת פעילות עד 30 יום (חודש) –  הפעילות תושלם. אם הפעילות תופסק לתקופה ארוכה יותר ולא ניתן יהיה להשלימה – יזוכה חשבון המשתתף.

ה. מצב רפואי של המשתתף שלא מאפשר המשך פעילות:

במקרה של מחלה או מצב רפואי המחייב היעדרות מהפעילות מעל לשבועיים ובכפוף לאישור רפואי – יזוכה חשבון המשתתף בחלק שמעבר לשבועיים של היעדרות.

בביטול חוג בבית הספר לכדורגל לאחר קבלת ערכת השחקן – לא תוחזר עלות הערכה שקיבל הילד ע"ס 450 ₪.  

 

  • קראתי את התקנון ואני מסכים לתנאיו.

  • אני מאשר את השימוש בצילומי בני/בתי בפרסומי המתנ"ס

 


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות